Декларация за поверителност

Амперел ООД е водеща компания в областта на маркетинга и дистрибуцията на бързооборотни потребителски стоки на българския пазар, създадена през 1993г. Фирмата предлага комплексна система от търговски услуги, която включва Продажби, Маркетинг, Мърчандайзинг и Логистика.
Вашата поверителност е важна за нас. Настоящата декларация за поверителност обяснява какви лични данни Амперел ООД събира от Вас чрез нашето взаимодействие с Вас и чрез нашите услуги, както и начина, по който използваме тези данни.

Амперел ООД събира, обработва и съхранява лични данни на:
– Служители;
– Клиенти;
– Контрагенти.

Използваме събраната информация, събрана от всички наши услуги, за да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на служителите и клиентите си.
Събираме, обработваме и/или съхраняваме събраните лични данни на основание трудови правоотношения със служители, договорни отношения с доставчици и клиенти, законови разпоредби и др.
Срока на съхранение на личните данни е съгласуван със законовите разпоредби. Ние съхраняваме Вашата лична информация както е необходимо, в зависимост от нуждите, за които тя е била събрана. Ще съхраняваме и използваме Вашата информация както е необходимо, за да отговаря на нашите бизнес и правни задължения, за разрешаване на спорове, защита на нашите активи и изпълнение на нашите споразумения.
Събираните личните данните не се предоставят на трети страни, извън Европейския съюз.
Амперел ООД не използва системи, които вземат автоматизирани решения за Вас, не прави профилиране на вашите лични данни.
Амперел ООД спазва приложимите закони за защита на личните данните в Европейското икономическо пространство, които, ако са приложими, включват следните права:

• Ако обработката на лични данни се основава на Вашето съгласие, Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдеща обработка;
• Имате право да поискате от нас като “администратор на данни”, както е посочено в закона, достъп до и коригиране на Вашите лични данни;
• Имате право да се възразите срещу обработката на Вашите лични данни;
• Имате право да получи личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърли тези данни на друг администратор;
• Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните.
Когато обработваме лични данни за Вас, ние го правим с Ваше съгласие и/или като необходимост, за да предоставяме използваните от Вас наши продукти/услуги, да управляваме нашата фирма, да отговорим на нашите договорни и правни задължения, да защитим нашите системи и клиенти или да изпълним други легитимни интереси на Амперел ООД.

Амперел ООД се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни. Ние ползваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване.

Амперел ООД има разработена и внедрена система за управление на сигурността на личните данни по Общия Регламент за Защита на Личните Данни и гарантира, че данните на всички субекти се събират, обработват и съхраняват законосъобразно.

За повече информация може да се свържете с нас!
05.2018
Амперел ООД